قرض دادن روزنامه بیرانوند اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

قرض دادن: روزنامه بیرانوند اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعتياد، جوان تر و خانمانه تر مي شود!

معاون پيشگيري و درمان اعتياد شرکت بهزيستي کشور مي گويد ملاحظات فرهنگي و اجتماعي زنان در گزارش اعتيادشان است و نشان مي دهد که بايد درمان اختصاصي زنان را در جامعه

اعتياد، جوان تر و خانمانه تر مي شود!

اعتياد، جوان تر و خانمانه تر مي شود!

عبارات مهم : برخورد

معاون پيشگيري و درمان اعتياد شرکت بهزيستي کشور مي گويد ملاحظات فرهنگي و اجتماعي زنان در گزارش اعتيادشان است و نشان مي دهد که بايد درمان اختصاصي زنان را در جامعه افزايش دهيم؛ زيرا اکنون درمان در اين گروه بسيار سخت است و به علت ملاحظات اجتماعي براي درمان مراجعه نمي کنند و الگوهاي درمان آن ها نيز محدود است.

اعتياد، جوان تر و خانمانه تر مي شود!

تغيير برخي نگرش هاست که همواره موجب رسيدن به ايده هاي نو و راهگشا مي شود. اگر نپذيريم که جامعه مشکلاتي دارد، اگر آمار را نفي و انکار کنيم و يا جدي نگيريم، چگونه مي توانيم به راه حلي براي از ميان برداشتن پرسشها دست يابيم. اعتياد از آن دسته مسائلي است که شيوه ي برخورد با آن تا سال ها، انکاري و حذفي بود ، ولی البته با ورود کارشناسانه و روان کاوانه در اين زمينه و با تلاش گسترده ي جامعه شناسان وتحليل گران، رفته رفته جامعه و نيز مسئولا ن به اين درک و دريافت مهم رسيدند که اعتياد، پيش از آن که جرم و بزه باشد، يک بيماري و خود نتيجه ي نارسايي ها و کژي ها موجود در بستر جامعه است.

رسيدن به اين دريافت که بستر بسياري از ناهنجاري هايي که از افراد سرمي زند، خود جامعه هست، تلاش ها را به سمت از ميان برداشتن زمينه هاي اجتماعي جرم خيز، سوق داد.

معاون پيشگيري و درمان اعتياد شرکت بهزيستي کشور مي گويد ملاحظات فرهنگي و اجتماعي زنان در گزارش اعتيادشان است و نشان مي دهد که بايد درمان اختصاصي زنان را در جامعه

اما متاسفانه ، اعتياد از آن نوع مشکلاتي است که گرچه انگ جرم و بزه از روي آن برداشته شده، ولی کمتر راهکار و برخورد مناسبي ،براي از بين بردن آن موثر بوده است و اين معضل اکنون مي رود که سوي و صورت اي جوانانه و خانمانه به خود بگيرد. طبق آمار، کشور ما در رده ي نخستين توليد کنندگان مواد مخدر صنعتي واقع شده است است و بيشتر اين مواد به وسیله جوانان و زنان استفاده مي شود.

يک نگاه راحت ي نه چندان موشکافانه، علت چنين رويکردي را روشن مي کند. هر چه قشري از جامعه در محدوديت و تنگنا قرار بگيرد و بار فشارهاي اجتماعي چون بيکاري، تاخير در ازدواج، افزايش پرسشها ومنع ها و خشونت هاي خانوادگي بر عليه زنان، رفتارهاي حذفي و انکاري در مواجهه با پرسشها جوانان و زنان و نيز برآورده نشدن قول دولت ها در رابطه با انتظاراتي که جوانان و زنان از دولت ها داشتند و … از دوش آنان برداشته نشود، سرخوردگي و دلسردي در اين قشر بيشتر مي شود. يکي از چندين نوع تصویر العمل فرد آسيب ديده و تحت فشار و سرخورده، پناه بردن به انواع و اقسام مسکن هاي مقطعي هست. اين که جوانان و زنان چه مي خواهند که هنوز دولت ها از يرآوردن آن نيازها ناتوانند، بحثي ديگر ، در جايگاه و مجالي ديگر مي طلبد؛ ولی آن چه مسلم است و غير قابل انکار، وجود اين مسئله در بين افراد جامعه هست. دختران و زنان؛ همسران و مادران جامعه هستند. اينان اگر چه به چشم نيايند و انکار شوند، ولی ستون هاي تربيتي و تضمين کننده ي سلامتي خانواده در درجه ي اول و سپس کل جامعه هستند. بي توجهي به امنيت و سلامت روحي – رواني اين قشر، ناديده گرفتن توان و استعداد و نياز آن ها در بروز و شکوفايي اجتماعي ، آنان را به کنج و گوشه هايي مي راند که اتفاقات رضايت بخشي در آن ها نمي افتد، جز حس انزوا و سرخوردگي که مي خواهد به نوعي خود را تسکين دهد.

ساده ترين و انساني ترين روش در برخورد با اين معضل در حال رشد « ديدن و پذيرفتن » هست. ديدن جوانان و زنان به عنوان شهرونداني داراي حقوق انساني و پذيرفتن اين که واقعا مشکلاتي است که بهتر است تا وخيم و مزمن نشده اند، به فکر درمان مناسب براي آن ها بود.

اعتياد، جوان تر و خانمانه تر مي شود!

اخبار اجتماعی – روزنامه آفرینش

واژه های کلیدی: برخورد | اعتياد | جوانان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs